Prezentarea generală

Facultatea de criminologie şi știinţe juridice a fost creată ca o subdiviziune a Institutului de Criminologie care oferă studii superioare universitare cu respectarea valorilor academice, culturale, sociale etc., unde domină un climat confortabil atât pentru cadrele didactice cât şi pentru fiecare student. Facultatea se bazează pe studii de calitate, orientate spre dezvoltarea abilităților şi competențelor individuale ale studenţilor. În cadrul Facultății de Criminologie şi Ştiinţe Juridice îşi desfăşoară activitatea două catedre: Catedra de Ştiinţe Juridice şi Catedra de Criminologie şi Psihologie Aplicată. În prezent, facultatea dispune de un bogat potențial didactico-ştiințific; aici activează cadre didactice cu o înaltă calificare, inclusiv doctori şi doctori habilitați, profesori universitari, conferențiari universitari din Republica Moldova.

Misiunea facultății este pregătirea universitară inițială şi continuă a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului, a criminologiei şi psihologiei judiciare, în corespundere cu necesităţile economiei de piaţă, exigențele ştiinței şi societății contemporane.

Obiective:

 • Pregătirea specialiştilor în vederea obţinerii cunoştinţelor temeinice, teoretice şi practice, în domeniul dreptului, a criminologiei, a psihologiei judiciare, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în domeniul anti-crimă.
 • Formarea şi dezvoltarea competenţelor practice, a capacităţilor de interpretare şi aplicare a legislaţiei naţionale şi internaţionale; a deprinderilor de a analiza şi prognoza evoluţia criminalităţii; a analiza criminalitatea sau comportamentul criminal al unor criminali ori grupuri criminale.
 • Desfăşurarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice criminologice şi psihocriminologice la nivel naţional şi internaţional.
 • Promovarea gândirii critice, a spiritului civic, a pluralismului de opinii, toleranței şi altor valori ale democrației.
 • Perfecţionarea permanentă şi eficientizarea activităţilor instructiv-educative şi ştiinţifice corespunzătoare cerinţelor procesului de la Bologna prin implementarea pe larg a Sistemului de Management al Calităţii.
În prezent, mulţi dintre discipolii facultăţii activează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, instituţiile administraţiei publice centrale şi a societăţii civile, în instituţiile penitenciare din ţară, avocaţi, mediatori etc. 

Ofertele educaţionale

Facultatea de criminologie şi știinţe juridice oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

 • 0421.1 – Drept (învăţământ cu frecvenţa la zi şi frecvenţa redusă)
 • 0421.2 – Criminologie si ştiinţe penale (învăţământ cu frecvenţa la zi)
 • 0313.1 – Psihologie (învăţământ cu frecvenţa la zi)
 • 1032.2 – Servicii de securitate a proprietăţii (învăţământ cu frecvenţa la zi şi frecvenţa redusă).
Contacte

 • Decan: Buga Larisa, doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
 • E-mail: olea7200@gmail.com
 • Program de lucru: 800-1600
 • Telefon: (+373 22) 47-04-20