Plan de activități

Planul de activitate al Facultăţii de criminologie și științe juridicepentru anul de studii 2020-2021

Nr.d/o Activitatea planificată Perioada Responsabil
1. Pregătirea către noul an de studii 2020-2021 septembrie decanul
2. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului facultății septembrie decanul
3. Aprobarea Planurilor de activitate a catedrelor din cadrul Facultății de criminologie şi știinţe juridice septembrie șefii de catedre
4. Aprobarea tematicii tezelor de licență pentru toate specialitățile din cadrul facultății septembrie șefii de catedre
5. Activitatea metodică a catedrelor din cadrul facultății octombrie șefii de catedre
6. Activitatea de cercetare a catedrelor decembrie șefii de catedre
7. Activitatea Comisiei metodice a facultății decembrie preşedinteleComisiei metodice
8. Rezultatele sesiunii de iarnă. Probleme și soluții ianuarie decanul,Secţia studii
9. Activitatea și rolul îndrumătorului de grupă la dezvoltarea personalității studenților Februarie decanul
10. Practica de specialitate și de licență februarie șefii de catedreresponsabilul de practică
11. Aprobarea rezultatelor evaluării satisfacției studenților și cadrelor didactice din cadrul facultății martie decanul
12. Implicarea studenților în activitatea de cercetare. Rezultatele participării studenților facultății la Conferințele studenţeşti aprilie șefii de catedră
13. Pregătirea pentru examenul de licenţă şi susţinerea tezei de licenţă mai decanul
14. Darea de seamă privind activitatea catedrelor din cadrul facultății iunie șefii de catedră
15. Norma științifico-didactică a cadrului didactic: probleme și soluții iunie șefii de catedră
16. Rezultatele sesiunii de vară. Promovarea iunie decanul,Secţia studii
17. Rezultatele examenelor de licență iulie decanul