Catedra de criminologie și psihologie aplicată

Lucia SAVCA, conf. univ., dr.,
șefa de catedră Criminologie și Psihologie Aplicată

Tel. 069993253, E-mail: luciasavca@mail.ru

 Disciplinele predate:

 • Psihologia vârstelor (dezvoltării)
 • Consiliere psihologică
 • Metodologia cercetării psihologice.
 • Psihologia conflictului
 • Etica și deontologia în activitatea profesională
 • Psihologia general (curs integral)

CADEDRA CRIMINOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE APLICATĂ

Cadedra de Criminologie și Psihologie Aplicată a fost organizată, din inițiativa Consiliului de administrare, IȘPCA în august, 2019, în cadrul  Facultății de Criminologie și Științe Juridice, modificată din Departamentul Psihologie, Securitate și Drept. Misiunea catedrei a fost de a ridica calitatea procesului didactico-științific la specialitate Criminologie și Psihologie Judisiară. Standardele educaționale adoptate la catedră  promovează profesionalismul, responsabilitatea socială, spiritul de creație.

Activitatea la catedră s-a desfășurat în conformitate și cu obiectivele prioritare:

 • Realizarea unui proces de învăţământ de calitate;
 • Îmbinarea psihocriminologică în activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • Promovarea caracterului aplicativ al Criminologiei și Psihologiei;
La catedră sunt prevăzute 13.0 unităţi didactice şi 0,35 din unitatea de laborant (personal auxiliar). Aceste unităţi au fost acoperite de 7 cadre didactice angajate cu normă didactică de bază, 5 cadre didactice angajate prin cumul extern și două cadre didactic prin cumul intern. Sarcina didactică este realizată de: dr. profesor - 1, dr. profesor interimar – 1 (12,5%), dr., conf. univ. – 4 (37,5%), dr. conf.,univ.i - 4(18,75%), lector – 4 (25%), asistent – 2 (6,25).

Tabelul 1.Personalul catedrei pentru anul universitar 2019-2020

        Titlu d/ș

Plan

profesor % Conferențiar % lector % Asis

tent

%
Planificat 1 7,7 6 46,2 4 30,8 2 15,4
Completat 1 7,7 6 46,2 4 30,8 2 15,4

La catedră își desfășoară activitatea 66,67% cadrele didactice care dețin titlul științific de doctor și 33,33% nu posedă titlul științific.

În cadrul catedrei funcționează laboratorul de Criminologie și Psihologie, amenajat după cerințele contemporanietății, dotat cu leptop, diaproiector, ecran, tablă și materiale necesare pentru desfășurarea orelor de laborator, cercetărilor realizate de studenți. În laboratorul de Psihologie se desfășoară orele practice de la specialitatea Psihologie. Colaboratorii Laboratorului, alcătuit din studenții a. II și III, aplică cunoștințele teoretice în practică, râvnesc la aprofundarea competențelor profesionale și de cercetare, desfășoară conferințe naționale și internaționale, mese rotunde la problemele care trezesc interes și sunt în congruență cu cerințele societății față de specialistul contemporan.

MEMBRII CATEDREI DE CRIMINOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE APLICATĂ

 • BUJOR Valeriu, doctor în drept, drept execuţional, prof. univ.,
  • Introducere în criminologie și științe penale
  • Criminologie generală .
  • Criminologie speciala
  • Criminologie: prevenirea infractiunilor.
  • Criminologie curs practic.
 • BEJAN Octavian, doctor în drept, conf. univ., interimar.
  • Sociologie și deviantologie
  • Criminologie specială
 • CEBOTARI Stanislav, lector universitar, drd.,
  • Securitatea psihologică
  • Psihocriminologie aplicată
  • Psihologia penitenciară și a activității de probațiune
 • CÎRLAN Cristina, asistent universitar, drd,
  • Statistica aplicată
  • Psihologia socială
  • Etica și cultura profesională
 • CHEIANU Silvia, doctor în biologie, conferenţiar universitar interimar.
  • Psihologia dependențelor
  • Psihologia dizabilității (specială)
  • Psihopatologie
  • Psihologie clinică
 • GÎRBU Olga, asistent universitar
  • Tehnologii Informaționale
 • SAVCA Lucia, conf. univ. dr.
  • Psihologia vârstelor (dezvoltării)
  • Consiliere psihologică
  • Metodologia cercetării psihologice.
  • Psihologia conflictului
  • Etica și deontologia în activitatea profesională
  • Psihologia general (curs integral)
Prin cumul extern la catedră activează:

 •  CUCER Angela, conferenţiar cercetător
  • Psihologia personalității
 • FORNEA Iuliana, doctor în psihologie, conf. univ.,
  • Psihodiagnostic
  • Psihoterapie
  • Psihologie clinică
 • LEANCĂ Viorica, doctor în filosofie, conf. univ.,
  • Tehnici de comunicare
  • Filosofia

Acte normative