(materialele conferinţei)
6 iulie 2002
Chişinău 2002

Octavian Bejan,
Preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Jurişti Cercetători,
şef al Secţiei Criminologie a Centrului de cercetări ştiinţifice al Academiei ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Stimaţi colegi, onorată asistenţă,

Acum zece ani, poporul nostru şi-a redobîndit suveranitatea şi independenţa naţională. Această realizare istorică a declanşat o serie de procese specifice şi novatorii atît sociale, cît şi culturale. Unda metamorfozelor a impulsionat şi ştiinţa criminologică. Astfel, criminologia a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă, înregistrînd numeroase performanţe. Ascensiunea impresionantă a condus criminologia autohtonă la o fază calitativ superioară în devenirea ei. Criminologia noastră a început, de fapt, a se contura tot mai pronunţat, atingînd punctul de constituire într-o ştiinţă propriu-zisă.

Constituirea criminologiei ca ştiinţă propriu-zisă implică însă o schimbare de atitudine, căci acum însăşi criminologia trebuie să devină obiect al atenţiei ştiinţifice, atît în ipostaza sistemului de cunoştinţe, cît şi în cea de activitate socială distinctă. De acum încolo, e nevoie a supune ştiinţa criminologică, sub ambele aspecte, unei critici necontenite, întru optimizarea dezvoltării teoretice şi sporirea utilităţii practice a acesteia. Or, reuniunea ştiinţifică de astăzi reprezintă un răspuns la acest imperativ al momentului.

Conferinţa ştiinţifică Starea actuală şi perspectivele ştiinţei criminologice în Republica Moldova îşi propune drept scop a iniţia o discuţie între criminologi (cercetători, cadre didactice şi practicieni) despre căile posibile de dezvoltare a ştiinţei criminologice autohtone. Întru atingerea acestui obiectiv, au fost trasate următoarele sarcini de bază: (1) Evaluarea stării actuale a ştiinţei criminologice autohtone; (2) Evidenţierea problemelor prioritare ce stau în faţa criminologiei la ora actuală în Republica Moldova; (3) Configurarea perspectivelor criminologiei în Republica Moldova; (4) Încurajarea unui dialog ştiinţific activ între criminologi.

Această conferinţă reprezintă prima manifestare ştiinţifică cu caracter metodologic în materie de criminologie ce se desfăşoară în ţara noastră. Ea constituie, totodată, şi prima reuniune ştiinţifică specializată a criminologilor autohtoni. Evenimentul ştiinţific de astăzi are, de altfel, o triplă semnificaţie: răspunde prompt la o cerinţă ştiinţifică şi socială reală şi actuală; marchează constituirea criminologiei autohtone într-o ştiinţă propriu-zisă; iniţiază dezbateri metodologice ample, oferind soluţii pentru diverse probleme teoretice şi practice.

Nutrim speranţa că întrunirea ştiinţifică Starea actuală şi perspectivele ştiinţei criminologice în Republica Moldova va fi un început de bun augur în cercetarea metodologică autohtonă şi va contribui la depăşirea multiplelor probleme de care se loveşte ştiinţa criminologică naţională.


Valeriu Bujor,
Preşedinte Onorific al Asociaţiei Tinerilor Jurişti,
preşedinte al Asociaţiei Independente de Criminologie
din Republica Moldova, rector al Universităţii de Criminologie

Onorată asistenţă,

Criminalitatea în Republica Moldova, privită atît din punct de vedere cantitativ cît şi calitativ, diferă de criminalitatea anilor 70-80, cînd în spaţiul ex-sovietic au fost elaborate şi aplicate majoritatea teoriilor criminologice şi metodelor de cercetare criminologică. Însă noua realitate criminologică cere cu necesitate o nouă criminologie. Perioada actuală se distinge prin faptul că sunt revăzute problemele conceptuale ale criminologiei – metodologia ştiinţei, locul şi rolul ei în sistemul ştiinţelor, obiectul şi scopul criminologiei. Şi apariţia noilor idei criminologice este posibilă doar în baza unei noi mentalităţi criminologice formată ca rezultat al cunoaşterii perfecte a teoriilor criminologice contemporane, a istoriei criminologiei, pe o analiză şi atitudine critică faţă de orice concepte, idei şi teorii criminologice, înaintarea de idei, fie chiar şi absurde, şi ieşite din limitele admise în momentul de faţă în criminologie.

Anume în asemenea momente cruciale în istorie şi ştiinţă are loc schimbul inevitabil de valori şi idei promovate de noile generaţii. De aceea este semnificativ faptul că anume din iniţiativa Asociaţiei Tinerilor Jurişti Cercetători astăzi s-au întrunit criminologii pentru a aprecia şi a constata starea criminologiei în ţară şi, bineînţeles, pentru a trasa acele probleme care necesită o abordare criminologică.

Sunt ferm convins, fără a anticipa însă lucrările conferinţei, că tinerii noştri criminologi, viitorul unei şcoli criminologice autohtone, văd corect stringentele probleme criminologice şi, cel puţin, intuiesc căile lor de soluţionare. De la noi, criminologii formaţi în alte condiţii şi cu alte mentalităţi şi metodologii se cere, în primul rînd, de a nu împiedica mobilul iminent – statornicirea şcolii criminologice autohtone. În ceea ce mă priveşte, voi face absolut totul întru dezvoltarea criminologiei în Republica Moldova şi ca procesul de afirmare a criminologiei noastre să dureze cît mai puţin posibil.

Citește mai mult