Octavian Bejan,
şef al Secţ iei „Criminologie” a Centrului de cercetări ştiinţ ifice al
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Valeriu Ţurcan,
cercetător ştiinţ ific superior al Secției „Criminologie” a Centrului de cercetări ş tiinţ ifice al
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Igor Ursan,
cercetător ştiinţ ific al Secţ iei „Criminologie” a Centrului de cercetări ştiinţ ifice al
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne 
şi optimizarea procesului de instruire profesională, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2003.

Dezvoltarea societăţii în ultimele secole se distinge prin ascensiunea fantastică a activităţii ştiinţifice şi utilizarea realizărilor ei în mai toate domeniile de activitate socială. În deceniile din urmă suportul ştiinţific tinde să devine chiar o componentă permanentă şi în activitatea curentă. Astfel, multe dintre instituţii, organizaţii, întreprinderi etc. se prevalează de subdiviziuni analitice sau ştiinţifice pentru a face faţă cu mai mult succes sarcinilor curente. De aceea, tot mai des sunt instituite funcţii de analişti, statisticieni, cercetători etc. în cele mai diverse domenii de activitate, a căror atribuţii constau în a oferi o asistenţă ştiinţifico-aplicativă şi informaţional-analitică curentă.

Nici poliţia nu a putut să se lipsească de acest suport, fiind create diverse subdiviziuni cu caracter ştiinţific, informaţional sau analitic (este vorba de Centrul de cercetări ştiinţifice, Direcţia tehnico-criminalistică, Direcţia de informaţii, secţiile analitice etc.). Cu toate acestea, se face simţită tot mai mult, în noile condiţii sociale, necesitatea de a dezvolta activitatea de asistenţă ştiinţifică curentă în activitatea poliţiei. O posibilitate de realizare a unui asemenea deziderat al timpului rezidă, în opinia noastră, în instituirea funcţiei de criminolog. Este vorba nu de un cercetător, ci de un criminolog practician care ar oferi asistenţă ştiinţifică, informaţională, analitică etc. activităţii poliţieneşti, asumîndu-şi, astfel, nişte atribuţii necesare, dar care nu sunt satisfăcute, exercitate de nimeni la moment.

Să concretizăm ideea exprimată. Specialistul criminolog ar contribui la realizarea sarcinilor poliţiei prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • efectuarea unor analize statistico-criminologice a stării criminalităţii în teritoriul deservit;
 • relevarea situaţiei criminogene în teritoriul respectiv;
 • elaborarea unor recomandări ştiinţific fundamentate cu aplicabilitate directă privind prevenirea şi contracararea infracţionalităţii în teritoriul deservit;
 • participarea la acţiunile de optimizare a activităţii comisariatului (inspectoratului), inclusiv a subdiviziunilor lui, şi a conlucrării cu alte organe de drept sau instituţii publice;
 • formularea propunerilor referitoare la priorităţile comisariatului (inspectoratului) în activitatea de prevenire şi contracarare a criminalităţii;
 • selectarea din literatura de specialitate a diverselor propuneri referitoare la activitatea poliţiei şi punerea lor la dispoziţia conducerii comisariatului (inspectoratului) şi a efectivului;
 • preluarea experienţei înaintate proprie altor ţări în domeniu pentru a fi implementată în comisariatul (inspectoratul) deservit;
 • formularea propunerilor funcţionarilor de poliţie din comisariat (inspectorat), inclusiv ale conducerii, adresate organelor centrale de poliţie;
 • desfăşurarea unor cursuri (lecţii, seminarii etc.) de perfecţionare a efectivului comisariatului (inspectoratului), în funcţie de nevoile actuale ale poliţiei;
 • administrarea birourilor de informaţie ştiinţifică (cabinetelor metodice);
 • preluarea şi implementarea promtă a realizărilor ştiinţifice recente;
 • implicarea societăţii civile în activitatea efectuată de comisariat, coroborînd, astfel, capacitatea de acţiune a acestuia;
 • acordarea asistenţei criminologice de altă natură.
De asemenea, funcţia de criminolog ar trebui să existe, neapărat, în inspectoratele pentru minori. Contribuţia criminologului ar fi preţioasă aici sub mai multe aspecte, în funcţie de specificul activităţii în cauză. Astfel, specialistul criminolog ar putea realiza următoarele sarcini:

 • optimizarea activităţii inspectoratului pentru minori şi a conlucrării cu alte subdiviziuni poliţieneşti, cu alte organe de drept sau cu alte instituţii publice;
 • elaborarea unor modele tipologice de abordare a cazurilor luate în lucru;
 • implicarea în soluţionarea unor cazuri concrete dificile;
 • elaborarea de programe generale de prevenire sau speciale de profilaxie a comportamentului deviant (antisocial) al minorilor;
 • preluarea şi implementarea promtă a realizărilor recente ale criminologiei şi ale altor ştiinţe (psihologie, pedagogie, sociologie etc.) în materie şi a experienţei pozitive obţinute în străinătate;
 • desfăşurarea unor cursuri (lecţii, seminarii etc.) de perfecţionare a efectivului comisariatului (inspectoratului), în funcţie de nevoile actuale ale inspectoratului;
 • formularea propunerilor funcţionarilor inspectoratului sau ai secţiei adresate organelor centrale de poliţie sau ierarhic superioare;
 • administrarea birourilor de informaţie ştiinţifică (cabinetelor metodice);
 • implicarea societăţii civile în activitatea efectuată de inspectorat sau de secţie, coroborînd, astfel, capacitatea de acţiune a subdiviziunii;
 • acordarea asistenţei criminologice de altă natură.
Mai mult decît atît, ar fi binevenită înfiinţarea în aparatul central al M.A.I. a unui Serviciu criminologic, în ale cărui sarcini să cadă atribuţiile menţionate mai sus.

Instruirea specialiştilor criminologi poate fi efectuată în mai multe modalităţi. Noi acordăm prioritate la două dintre acestea: (1) introducerea unei specializări în anul IV de studii la Academia „Ştefan cel Mare”; (2) introducerea unui curs de specializare în cadrul Centrului de instruire, perfecţionare şi reciclare a efectivului de trupă şi de comandă.

Ţinem să menţionăm că Academia „Ştefan cel Mare” dispune, deocamdată, de criminologi capabili să pregătească cadre de specialişti criminologi pentru M.A.I., adică să organizeze şi să desfăşoare procesul de instruire a criminologilor practicieni, inclusiv să elaboreze materialele didactice şi ghidurile practice necesare.

Desigur, orice început pare a fi anevoios, pînă la urmă contează însă rezultatul, altfel spus beneficiile pe care le va obţine M.A.I.

https://criminology.md/