Criminologie și științe penale

SPECIALITATEA CRIMINOLOGIE ŞI ŞTIINŢE PENALE

Institutul de Criminologie oferă o pregătire criminologică fundamentală  în cadrul specialității „Criminologie și științe penale”, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în domeniul anticrimă, în calitate de:

 • Criminolog
Analizează criminalitatea sau comportamentul criminal al unor criminali ori grupuri criminale. Stabilește tendințele criminalității. Prognozează evoluția criminalității sau probabilitatea săvârșirii unor noi crime de către unii indivizi concreți. Explică schimbările survenite în criminalitate. Determină impactul posibil al unor factori determinanți ai criminalității. Elaborează recomandări, propuneri sau programe de prevenire a criminalității. Contribuie la elaborarea politicii, strategiilor și tacticilor de acțiune anticrimă. Asigură suportul analitico-informațional pentru securizarea diverselor obiective. Studiază criminalitatea emergentă și amenințările criminale conjuncturale. Expertizează proiectele de acte normative sau politici și programe de stat. Evaluează activitatea anticrimă.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.


 • Criminolog (responsabil de analiză)
Asigură suportul analitico-informațional și participă la planificarea strategică și curentă a activității de prevenire și contracarare a criminalității. Elaborează recomandări privind prioritățile strategice în activitatea de prevenire și contracarare a criminalității. Asigură suportul analitico-informațional și elaborează recomandări pentru luarea deciziilor strategice și curente de către conducere. Efectuează analiza criminologică curentă a stării criminalității. Realizează analiza criminologică a trăsăturilor diverselor tipuri de criminalitate sau de crime, în vederea determinării posibilităților de prevenire și contracarare a acestora. Relevă regularitățile de manifestare a diverselor tipuri de crime. Determină natura și explică tendințele criminalității și ale unor tipuri de criminalitate sau de crime. Determină impactul, posibil și probabil, al unor factori determinanți asupra criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Determină impactul, posibil și probabil, al criminalității asupra societății sau sectoare ale acesteia. Prognozează criminalitatea, diverse tipuri de criminalitate sau de crime, precum și comportamentul criminal individual. Desfășoară o observare curentă a proceselor social-economice și naturale, naționale și internaționale, în vederea relevării modificărilor survenite în sistemul factorilor determinanți ai criminalității și ai unor tipuri de criminalitate sau de crime. Elaborează propuneri de prevenire și contracarare a criminalității, a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Evaluează activitatea anticrimă, desfășurată pe întreg teritoriul deservit sau într-un sector al acestuia. Evaluează necesitățile în resurse pentru desfășurarea activității de prevenire și contracarare a criminalității. Evaluează unele măsuri de prevenire și contracarare a criminalității și a unor tipuri  de criminalitate sau de crime. Elaborează propuneri de perfecționare a sistemului de evidență a criminalității.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.


 • Criminolog (responsabil de prevenire)
Elaborează sau participă la elaborarea concepțiilor, strategiilor, programelor sau planurilor de prevenire a criminalității și a comportamentului criminal. Participă la planificarea strategică și curentă a activității de prevenire a criminalității și a comportamentelor criminale. Oferă consiliere conducerii la luarea deciziilor curente în materie de prevenire a criminalității și comportamentelor criminale. Elaborează măsuri de educare criminologică, generală și particulară. Elaborează măsuri de sensibilizare criminologică, generală și particulară. Elaborează măsuri de prevenire a criminalității și a comportamentului criminal. Efectuează expertiza criminologică a proiectelor de decizie, acte normative, concepții, strategii, programe și politici. Elaborează diverse mijloace de educare și prevenire criminologică și victimologică (materiale educaționale, buletine informative, pliante etc.). Acordă suport criminologic la aplicarea măsurilor de prevenire a criminalității și a comportamentelor criminale. Elaborează recomandări de perfecționare sau actualizare a modului de organizare și desfășurare a activității de prevenire a criminalității și comportamentelor criminale.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, organizațiile neguvernamentale specializate în acordarea ajutorului victimelor actelor criminale, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.


 • Criminolog (responsabil de politici)
Efectuează analiza statistico-criminologică a stării criminalității, a unor tipuri de criminalitate sau de crime, în măsura necesităților care țin de elaborarea politicilor criminologice și penale. Realizează analiza criminologică a situației criminogene, în măsura necesităților care țin de elaborarea politicilor criminologice și penale. Prognozează starea viitoare a criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime, în măsura necesităților care țin de elaborarea politicilor criminologice și penale. Participă la elaborarea politicilor criminologice. Participă la elaborarea politicilor penale. Participă la elaborarea concepțiilor, strategiilor, programelor și planurilor de prevenire și contracarare a criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Elaborează și dezvoltă metodologia de elaborare a politicilor criminologice și penale.

Angajatori potențiali: Guvernul, Parlamentul, Președinția, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Serviciul Vamal.


 • Ofițer de probațiune
Elaborează tabloul criminologic al persoanei aflate în conflict cu legea penală. Formulează propuneri, pentru instanța de judecată, privind principalele activități care trebuie să fie desfășurate cu persoana aflată în conflict cu legea penală în vederea facilitării procesului de soluționare a problemelor psiho-sociale. Oferă informații referitoare la persoana aflată în conflict cu legea penală, la familia ei şi la mediul social din care provine. Asigură cooperarea persoanei aflate în conflict cu legea penală şi conformării ei la condiţiile care i s-au stabilit prin hotărâre judecătorească. Consiliază subiectul probaţiunii referitor la căile de rezolvare a dificultăţilor personale care au condus la săvârșirea infracţiunii. Desfăşoară programe individuale şi de grup, asigurând concentrarea resurselor din comunitate pentru soluţionarea problemelor psihosociale ale subiecţilor probaţiunii. Controlează persoana aflată în conflict cu legea penală. Coordonează programele sociale şi terapeutice destinate minorilor aflați în conflict cu legea penală.

Angajator potențial: Serviciul de Probațiune.


 • Ofițer de urmărire penală
Cercetează infracțiunile săvârșite și efectuează urmărirea penală în cauzele penale. Identifică infractorii și stabilește rolul acestora în săvârșirea unor infracțiuni concrete. Acumulează probe privind săvârșirea unor infracțiuni, rolul și gradul de vinovăție al făptuitorilor. Relevă cauza și condițiile unei infracțiuni concrete. Sesizează instituțiile, organizațiile și întreprinderile cu privire la întreprinderea unor acțiuni de înlăturare a cauzei și condițiilor criminogene. Ia măsuri pentru asigurarea reparării prejudiciului. Propune luarea unor măsuri preventive.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal și Serviciul de Informație și Securitate.


 • Ofițer de investigare sau de informații
Culege informații despre pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni. Investighează infracțiunile săvârșite. Previne sau curmă săvârșirea unor infracțiuni. Identifică criminalii și stabilește rolul acestora în săvârșirea unor infracțiuni concrete. Contribuie la acumularea probelor privind săvârșirea unor infracțiuni, rolul și gradul de vinovăție al făptuitorilor. Reține infractori. Supraveghează arestații la domiciliu. Caută criminalii care se sustrag urmăririi penale. Protejează victimele actelor criminale.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal și Serviciul de Informație și Securitate.


 • Procuror
Supraveghează respectarea legislației de către cetățeni și funcționarii publici. Conduce, participă sau efectuează cercetarea unor infracțiuni, în special a celor săvârșite de persoane cu înaltă funcție de răspundere. Aprobă și participă la efectuarea unor acțiuni de urmărire penală. Verifică legalitatea acțiunilor întreprinse de ofițerii de urmărire penală. Susține acuzațiile în cadrul cauzelor penale.

Angajator potențial: Procuratura.


 • Judecător
Examinează cauze civile, penale, contravenționale etc. și ia decizii pe marginea acestora, înfăptuind justiția. Pronunță sentințe și stabilește pedepse pentru infracțiunile săvârșite. Dispune măsuri de asigurare a drepturilor omului și de înfăptuire a justiției. Anulează deciziile ilegale ale organelor executive ale statului și dispune măsuri de reparare a prejudiciului cauzat părților în proces. Se pronunță în privința constituționalității hotărârilor adoptate de Parlament.

Angajatori potențiali: judecătorii, curțile de apel, Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii sau Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.


 • Ofițer de poliție
Asigură ordinea și liniștea publică. Previne ori curmă săvârșirea unor infracțiuni sau contravenții. Intervine pentru apărarea populației de atentate criminale sau de altă natură. Asigură securitatea publică. Reține infractori sau contravenienți. Participă la aplicarea deciziilor judecătorești. Asigură securitatea edificiilor guvernamentale și a altor obiective de interes strategic. Participă la cercetarea infracțiunilor, identificarea și căutarea infractorilor.

Angajator potențial: Ministerul Afacerilor Interne.


 • Vameş
Verifică actele și informațiile prezentate cu scop vamal. Controlează mărfurile și mijloacele de transport care tranzitează granițele țării. Efectuează controlul corporal al persoanelor care traversează granița de stat. Ține evidența mărfurilor și mijloacelor de transport. Interoghează verbal persoane fizice și persoane cu funcție de răspundere. Verifică sistemul de evidență și al dărilor de seamă. Aplică mijloace tehnice de control. Controlează antrepozitele vamale, zonele libere sau alte spații și teritorii.

Angajator potențial: Serviciul Vamal.


 • Jurist
Consiliază sub aspect juridic organizația, instituția sau întreprinderea în cadrul căreia își desfășoară activitatea. Reprezintă interesele acestora în instanțele de judecată. Întocmește demersuri. Verifică legalitatea unor decizii, contracte, acțiuni sau acte normative de ordin interior. Informează organizația, instituția sau întreprinderea despre schimbările relevante survenite în legislație. Participă la negocieri, asigurând suportul juridic necesar.

Angajatori potențiali: orice instituție, organizație și întreprindere (publică, privată ori neguvernamentală) care are serviciu juridic.


 • Notar
Autentifică actele juridice (testamente, procuri, contracte etc.). Eliberează certificate de proprietate. Legalizează semnăturile de pe documente. Certifică fapte. Asigură dovezi. Primește documente la păstrare. Legalizează copii de pe documente şi extrasele din ele. Eliberează duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit. Efectuează şi legalizează traduceri ale documentelor. Oferă consultații notariale.

Angajatori potențiali: notariatele.


 • Executor judecătoresc
Aduce la îndeplinire hotărârile judecătorești. Execută silit contracte de împrumut, cambii, contracte de credit etc. Recuperează creanțe comerciale, autovehicule, utilaje, vehicule comerciale etc. Obține pe cale amiabilă îndeplinirea diverselor titluri executorii sau prescrise. Repune în posesie persoanele și companiile în drept. Aduce la îndeplinire evacuări, încetări de lucrări de construcții, servituți, predări de bunuri etc. Oferă consultanță în materie de executare a hotărârilor judecătorești.

Angajatori potențiali: birourile de executare judecătorească.


 • Avocat
Oferă consultanță și asistență juridică. Apără interesele cetățenilor, instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor în instanța de judecată. Acumulează probe. Întocmește acte. Contestă deciziile și actele emise de instituțiile guvernamentale, organele de drept, inclusiv instanțele de judecată, notari, executori judecătorești etc. Reprezintă clientul său în relațiile cu diverse instituții publice.

Angajatori potențiali: birourile de avocați sau clinicile juridice.


Programele de instruire sunt concepute de către Institutului de Criminologie în așa mod, încât:

 • să ofere cunoștințe fundamentale despre criminalitate, criminal și comportamentul criminal;
 • să ofere cunoștințe fundamentale despre sistemul factorilor determinanți ai comportamentului criminal;
 • să ofere cunoștințe extinse despre normele de drept penal și organele anticrimă;
 • să ofere cunoștințe despre metodele de analiză și prognozare criminologică;
 • să formeze deprinderi și priceperi de interpretare a normelor de drept;
 • să ofere cunoștințe despre efectuarea investigațiilor criminale și aplicarea tehnicii speciale de investigație;
 • să ofere cunoștințe fundamentale despre modelele și metodele de prevenire a crimelor;
 • să ofere cunoștințe fundamentale despre victimele și consecințele actelor criminale;
 • să formeze deprinderi și priceperi de întocmire a documentelor (contracte, procese-verbale etc.);
 • să formeze deprinderi și priceperi de cercetare științifică.