Conferința științifică, dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate.

 

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat ”I. Creangă”, Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, a desfășurat online la 17 octombrie 2020 Conferința științifică națională cu participare internațională cu genericul: ”Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie”.

La conferință au participat 51 cadre științifico-didactice din mediul academic al universităților din țară și de peste hotare, doctoranzi, studenți și profesioniști în domeniu din Moldova, România și Ucraina. Ponderea participanților din străinătate alcătuiește 45% din participanți. ( programul manifestării se anexează Anexa 1).

Comitetul științific al Conferinței este alcătuit din 15 cadre științifico-didactice din instituțiile partenere cu ponderea de 33,3% a savanților de peste hotare.

Majoritatea participanților la conferință de peste hotare – 50% au prezentat luctările pentru publicare.

Volumul Conferinței de aproximativ 300 pagini este în curs de editare. Articolelor s-a atribuit CZU. Volumul va fi inclus în Instrumentul Bibliometric Național și în câteva date de baze internaționale.

Considerăm că evenimentul a avut o mare importanță în condițiile instruirii la distanță, efectele criminologice și psihologice provocate de COVID 19, generalizând experiența pentru solidarizare în planul schimbului de bune practici între cadrele științifico-didactice din diferite țări pentru identificarea, în spiritul comuniunii umane și cel profesional, a soluțiilor optime în raport direct și deschis cu problemele apărute.

Participanții la Conferință au formulat constatări realiste și sugestii constructive despre metodele de instruire și formare a specialiștilor de calitate, restructurarea eficientă a procesului educațional de calitate atât în condițiile instruirii la distanță, cât și în cele autentice.

Participanții au relevat posibilitățile de diminuare a crimelor și o pandemie a tulburărilor psihice posibilă, probocată de pandemia globală, impactul negativ al manipulării populației de excroci în procesul disstresului. Au fost formulate constatări realiste și sugestii constructive despre starea de lucruri creată.

  1. Impulsionarea procesului de formare continuă a competențelor digitale la cadrele didactice și științifico-didactice, ținând cont de condițiile specifice ale organizării învățământului la distanță și îmbinarea lui cu cel autentic, în vederea formării specialiștilor de calitate în condițiile de pandemie.
  2. Formularea regulilor mai severe de comportament din spațiul virtual și  de completare  a acestui spațiu cu conținut social pozitiv. În acest context va fi posibilă neutralizarea influenței criminogene a internetului, prevenirea criminologică a consecințelor distructive a internetului. Utilizarea unităților de analiză criminologică eficientă și opiniile analiștilor în domeniul criminalității din țările cu mai multă experiență în domeniu.
  3. Fortificarea asistenței psihologice în vederea depistării timpurii a persoanelor ce acuză anxietate, depresie și agresivitate, tulburări posibbile provocate de disstresul în condițiile de pandemie de pandemie.
  4. Punerea în aplicație a măsurilor elaborate de Stat în vederea protecției populației, profilaxia, prevenirea şi/sau combaterea bolilor epidemice, tulburărilor psihice generate de informație dăunătoare și dacă aceasta pune în pericol sănătatea psihică și fizică a populației.
  5. Lărgirea spectrului de cercetare atât de către persoanelor din sistem, cât și de cadrele științifico-didactice, cercetătorii în domeniu a modificărilor fenomenului criminologic în condițiile pandemiei: unele infracțiuni vor diminua, altele vor crește cu diverse variații în sens cantitativ, precum și unele modificări la nivelul formelor de manifestare ale comportamentului delincvent, transformări care necesită multă atenție și studiu dedicat unei atitudini de precauție și vigilență manifestată din partea celor implicați în gestiunea acestui fenomen complex.
 

Organizatorii gazdă a Conferinței exprimă înaltă gratitudine și recunoștință participanților la eveniment.