Admiterea 2023
Pentru a descărca fișa de înscriere accesați AICI.

Notă: Fișa poate fi completată offline și prezentată în cadrul comisiei de admitere din cadrul Institutului.

Mai multe detalii accesează AICI.

Programe de studii. Oportunități

LISTA ACTELOR
PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere – (după modelul anexat).
 2. Copia buletinului de identitate.
 3. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă.
 4. Copia livretului militar sau adeverinţei de recrut pentru persoanele neincorporate.
 5. 6 fotografii 3×4 cm.
 6. Bonul de plată a taxei de înscriere la concurs.

Pentru a descărca fișa de înscriere accesați AICI.

Notă: Fișa poate fi completată offline și prezentată în cadrul comisiei de admitere din cadrul Institutului.


După caz, candidatul la studii v-a depune și următoarele acte:

 1. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan;
 2. Diplomele Concursului naţional de eseuri criminologice; diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de ministerele de resort.
 3. certificatele corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 4. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverința care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare a candidatului post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 5. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/ surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii).

 CUANTUMUL TAXELOR

pentru studenţii înmatriculaţi la studii în anul 2023

nr.

d/o

Specialitatea, forma de învăţământ Anul I

(fără scutiri)

1. Criminologie şi ştiinţe penale, învățământ cu frecvenţă la zi    11000
2. Criminologie și Științe Penale, învățământ cu frecvență redusă    8500
Notă: Taxa de perfectare a dosarelor depuse pentru participarea la concursul de admitere constituie suma de 100 (una sută) lei.

Pentru a vedea modelul de contract de studii accesați AICI.

 INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

Cota de înmatriculare

(anul de studii 2023-2024)

Nr. crt.

Specialitatea

Forma de învățământ

cu frecvență

cu frecvență redusă

1.

Criminologie și științe penale

  30

 30


Termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere

 Sesiunea de bază:

 1. depunerea cererilor prealabile de înscriere la concursul de admitere, on-line – până la 17 iulie 2023;
 2. depunerea dosarului de concurs – 17 iulie-4 august 2023;
 3. anunțarea rezultatelor intermediare a concursului de admitere – 1- 7 august 2023.

Sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite):

 1. desfășurarea concursului repetat – 8-22 august 2023;
 2. anunțarea rezultatelor pentru sesiunea suplimentară – 25 august 2023.

METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ
(CICLUL I) DIN CADRUL INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE PENALE
ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

 1. Admiterea în Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (în continuare, Institutul de Criminologie) se organizează și se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii pentru anul de studii 2022-2023.
 2. Media generală de concurs, pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se calculează, ca media aritmetică, conform următoarei formule de concurs:

MC = 0,4 MEB + 0,6 MRG unde:

MC – media de concurs.

MEB – media examenelor de bacalaureat.

MRG – media reușitei pentru toți anii de studii.

 1. Pentru deţinătorii diplomei de studii medii de specialitate şi de studii superioare media de concurs este echivalentă cu media generală din actul de studii.
 2. Media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
 3. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.
 4. În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, vor avea prioritate:
 5. a) candidaţii cu premii de gradul I-III obţinute la olimpiadele organizate de instituţiile de învățământ superior la disciplinele şcolare, incluse în planul de învățământ din anul admiterii;
 6. b) candidaţii participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc., naţionale sau internaţionale;
 7. c) candidaţii absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (umanist);
 8. d) persoanele care practică activitate de voluntariat;
 9. f) alte criterii de selectare, care nu vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Pentru a descărca modelul de CONTRACT accesați AICI.