Admiterea 2021

Programe de studii. Oportunități

Termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere

 Sesiunea de bază:

 1. depunerea cererilor prealabile de înscriere la concursul de admitere, on-line – până la 19 iulie 2021;
 2. depunerea dosarului de concurs – 19 iulie-30 iulie 2021;
 3. anunțarea rezultatelor intermediare a concursului de admitere – 2 august 2021;
 4. depunerea documentelor în original – până la 12 august 2021;
 5. anunţarea rezultatelor finale – 16 august 2021.

Sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite):

 1. desfășurarea concursului repetat – 17-29 august 2021;
 2. anunțarea rezultatelor pentru sesiunea suplimentară – 30 august 2021.

 INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

Cota de înmatriculare

(anul de studii 2021-2022)

Nr. crt.

Specialitatea

Forma de învățământ

cu frecvență

cu frecvență redusă

1.

Drept

  20

  20

2.

Criminologie și științe penale

  50

  –

TOTAL

  70

  20


METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ
(CICLUL I) DIN CADRUL INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE PENALE
ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022

 1. Admiterea în Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (în continuare, Institutul de Criminologie) se organizează și se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii pentru anul de studii 2021-2022.
 2. Media generală de concurs, pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se calculează, ca media aritmetică, conform următoarei formule de concurs:

MC = 0,4 MEB + 0,6 MRG unde:

MC – media de concurs.

MEB – media examenelor de bacalaureat.

MRG – media reușitei pentru toți anii de studii.

 1. Pentru deţinătorii diplomei de studii medii de specialitate şi de studii superioare media de concurs este echivalentă cu media generală din actul de studii.
 2. Media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
 3. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.
 4. În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, vor avea prioritate:
 5. a) candidaţii cu premii de gradul I-III obţinute la olimpiadele organizate de instituţiile de învățământ superior la disciplinele şcolare, incluse în planul de învățământ din anul admiterii;
 6. b) candidaţii participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc., naţionale sau internaţionale;
 7. c) candidaţii absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (umanist);
 8. d) persoanele care practică activitate de voluntariat;
 9. f) alte criterii de selectare, care nu vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 CUANTUMUL TAXELOR

pentru studenţii înmatriculaţi la studii în anul 2021

nr.

d/o

Specialitatea, forma de învăţământ

Anul I

(fără scutiri)

Anul I

(cu scutiri)

1.

Criminologie şi ştiinţe penale, învățământ cu frecvenţă la zi

   10900

   9900

2.

Drept, învățământ cu frecvenţă la zi

   10900

   9900

3.

Drept, învățământ cu frecvenţă redusă

   8500

   7500

4.

Criminologie și Științe Penale, învățământ cu frecvență redus

   8500

   7500Notă: Taxa de perfectare a dosarelor depuse pentru participarea la concursul de admitere constituie suma de 100 (una sută) lei.

Pentru a vedea modelul de contract de studii accesați AICI.

LISTA ACTELOR
PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere – (după modelul anexat).
 2. Copia buletinului de identitate.
 3. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă.
 4. Copia livretului militar sau adeverinţei de recrut pentru persoanele neincorporate.
 5. Diplomele Concursului naţional de eseuri criminologice; diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de ministerele de resort.
 6. 6 fotografii 3×4 cm.
 7. Bonul de plată a taxei de înscriere la concurs.

Pentru a descărca fișa de înscriere accesați AICI.

Notă: Fișa poate fi completată offline și prezentată în cadrul comisiei de admitere din cadrul Institutului.


După caz, candidatul la studii v-a depune și următoarele acte:

 1. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan;
 2. certificatele corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 3. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverința care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare a candidatului post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 4. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/ surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii).

Pentru a descărca fișa de înscriere accesați AICI.

Notă: Fișa poate fi completată offline și prezentată în cadrul comisiei de admitere din cadrul Institutului.

Pentru a descărca modelul de CONTRACT accesați AICI.