Admiterea 2019

 • SPECIALITATEA CRIMINOLOGIE ŞI ŞTIINŢE PENALE

Institutul de Criminologie oferă o pregătire criminologică fundamentală  în cadrul specialității „Criminologie și științe penale”, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în domeniul anticrimă, în calitate de:

Criminolog

Analizează criminalitatea sau comportamentul criminal al unor criminali ori grupuri criminale. Stabilește tendințele criminalității. Prognozează evoluția criminalității sau probabilitatea săvârșirii unor noi crime de către unii indivizi concreți. Explică schimbările survenite în criminalitate. Determină impactul posibil al unor factori determinanți ai criminalității. Elaborează recomandări, propuneri sau programe de prevenire a criminalității. Contribuie la elaborarea politicii, strategiilor și tacticilor de acțiune anticrimă. Asigură suportul analitico-informațional pentru securizarea diverselor obiective. Studiază criminalitatea emergentă și amenințările criminale conjuncturale. Expertizează proiectele de acte normative sau politici și programe de stat. Evaluează activitatea anticrimă.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.


Criminolog (responsabil de analiză)

Asigură suportul analitico-informațional și participă la planificarea strategică și curentă a activității de prevenire și contracarare a criminalității. Elaborează recomandări privind prioritățile strategice în activitatea de prevenire și contracarare a criminalității. Asigură suportul analitico-informațional și elaborează recomandări pentru luarea deciziilor strategice și curente de către conducere. Efectuează analiza criminologică curentă a stării criminalității. Realizează analiza criminologică a trăsăturilor diverselor tipuri de criminalitate sau de crime, în vederea determinării posibilităților de prevenire și contracarare a acestora. Relevă regularitățile de manifestare a diverselor tipuri de crime. Determină natura și explică tendințele criminalității și ale unor tipuri de criminalitate sau de crime. Determină impactul, posibil și probabil, al unor factori determinanți asupra criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Determină impactul, posibil și probabil, al criminalității asupra societății sau sectoare ale acesteia. Prognozează criminalitatea, diverse tipuri de criminalitate sau de crime, precum și comportamentul criminal individual. Desfășoară o observare curentă a proceselor social-economice și naturale, naționale și internaționale, în vederea relevării modificărilor survenite în sistemul factorilor determinanți ai criminalității și ai unor tipuri de criminalitate sau de crime. Elaborează propuneri de prevenire și contracarare a criminalității, a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Evaluează activitatea anticrimă, desfășurată pe întreg teritoriul deservit sau într-un sector al acestuia. Evaluează necesitățile în resurse pentru desfășurarea activității de prevenire și contracarare a criminalității. Evaluează unele măsuri de prevenire și contracarare a criminalității și a unor tipuri  de criminalitate sau de crime. Elaborează propuneri de perfecționare a sistemului de evidență a criminalității.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.


Criminolog (responsabil de prevenire)

Elaborează sau participă la elaborarea concepțiilor, strategiilor, programelor sau planurilor de prevenire a criminalității și a comportamentului criminal. Participă la planificarea strategică și curentă a activității de prevenire a criminalității și a comportamentelor criminale. Oferă consiliere conducerii la luarea deciziilor curente în materie de prevenire a criminalității și comportamentelor criminale. Elaborează măsuri de educare criminologică, generală și particulară. Elaborează măsuri de sensibilizare criminologică, generală și particulară. Elaborează măsuri de prevenire a criminalității și a comportamentului criminal. Efectuează expertiza criminologică a proiectelor de decizie, acte normative, concepții, strategii, programe și politici. Elaborează diverse mijloace de educare și prevenire criminologică și victimologică (materiale educaționale, buletine informative, pliante etc.). Acordă suport criminologic la aplicarea măsurilor de prevenire a criminalității și a comportamentelor criminale. Elaborează recomandări de perfecționare sau actualizare a modului de organizare și desfășurare a activității de prevenire a criminalității și comportamentelor criminale.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, organizațiile neguvernamentale specializate în acordarea ajutorului victimelor actelor criminale, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.


Criminolog (responsabil de politici)

Efectuează analiza statistico-criminologică a stării criminalității, a unor tipuri de criminalitate sau de crime, în măsura necesităților care țin de elaborarea politicilor criminologice și penale. Realizează analiza criminologică a situației criminogene, în măsura necesităților care țin de elaborarea politicilor criminologice și penale. Prognozează starea viitoare a criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime, în măsura necesităților care țin de elaborarea politicilor criminologice și penale. Participă la elaborarea politicilor criminologice. Participă la elaborarea politicilor penale. Participă la elaborarea concepțiilor, strategiilor, programelor și planurilor de prevenire și contracarare a criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime. Elaborează și dezvoltă metodologia de elaborare a politicilor criminologice și penale.

Angajatori potențiali: Guvernul, Parlamentul, Președinția, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Serviciul Vamal.


Ofițer de probațiune

Elaborează tabloul criminologic al persoanei aflate în conflict cu legea penală. Formulează propuneri, pentru instanța de judecată, privind principalele activități care trebuie să fie desfășurate cu persoana aflată în conflict cu legea penală în vederea facilitării procesului de soluționare a problemelor psiho-sociale. Oferă informații referitoare la persoana aflată în conflict cu legea penală, la familia ei şi la mediul social din care provine. Asigură cooperarea persoanei aflate în conflict cu legea penală şi conformării ei la condiţiile care i s-au stabilit prin hotărâre judecătorească. Consiliază subiectul probaţiunii referitor la căile de rezolvare a dificultăţilor personale care au condus la săvârșirea infracţiunii. Desfăşoară programe individuale şi de grup, asigurând concentrarea resurselor din comunitate pentru soluţionarea problemelor psihosociale ale subiecţilor probaţiunii. Controlează persoana aflată în conflict cu legea penală. Coordonează programele sociale şi terapeutice destinate minorilor aflați în conflict cu legea penală.

Angajator potențial: Serviciul de Probațiune.


Ofițer de urmărire penală

Cercetează infracțiunile săvârșite și efectuează urmărirea penală în cauzele penale. Identifică infractorii și stabilește rolul acestora în săvârșirea unor infracțiuni concrete. Acumulează probe privind săvârșirea unor infracțiuni, rolul și gradul de vinovăție al făptuitorilor. Relevă cauza și condițiile unei infracțiuni concrete. Sesizează instituțiile, organizațiile și întreprinderile cu privire la întreprinderea unor acțiuni de înlăturare a cauzei și condițiilor criminogene. Ia măsuri pentru asigurarea reparării prejudiciului. Propune luarea unor măsuri preventive.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal și Serviciul de Informație și Securitate.


Ofițer de investigare sau de informații

Culege informații despre pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni. Investighează infracțiunile săvârșite. Previne sau curmă săvârșirea unor infracțiuni. Identifică criminalii și stabilește rolul acestora în săvârșirea unor infracțiuni concrete. Contribuie la acumularea probelor privind săvârșirea unor infracțiuni, rolul și gradul de vinovăție al făptuitorilor. Reține infractori. Supraveghează arestații la domiciliu. Caută criminalii care se sustrag urmăririi penale. Protejează victimele actelor criminale.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal și Serviciul de Informație și Securitate.


Procuror

Supraveghează respectarea legislației de către cetățeni și funcționarii publici. Conduce, participă sau efectuează cercetarea unor infracțiuni, în special a celor săvârșite de persoane cu înaltă funcție de răspundere. Aprobă și participă la efectuarea unor acțiuni de urmărire penală. Verifică legalitatea acțiunilor întreprinse de ofițerii de urmărire penală. Susține acuzațiile în cadrul cauzelor penale.

Angajator potențial: Procuratura.


Judecător

Examinează cauze civile, penale, contravenționale etc. și ia decizii pe marginea acestora, înfăptuind justiția. Pronunță sentințe și stabilește pedepse pentru infracțiunile săvârșite. Dispune măsuri de asigurare a drepturilor omului și de înfăptuire a justiției. Anulează deciziile ilegale ale organelor executive ale statului și dispune măsuri de reparare a prejudiciului cauzat părților în proces. Se pronunță în privința constituționalității hotărârilor adoptate de Parlament.

Angajatori potențiali: judecătorii, curțile de apel, Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii sau Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.


Ofițer de poliție

Asigură ordinea și liniștea publică. Previne ori curmă săvârșirea unor infracțiuni sau contravenții. Intervine pentru apărarea populației de atentate criminale sau de altă natură. Asigură securitatea publică. Reține infractori sau contravenienți. Participă la aplicarea deciziilor judecătorești. Asigură securitatea edificiilor guvernamentale și a altor obiective de interes strategic. Participă la cercetarea infracțiunilor, identificarea și căutarea infractorilor.

Angajator potențial: Ministerul Afacerilor Interne.


Vam

Verifică actele și informațiile prezentate cu scop vamal. Controlează mărfurile și mijloacele de transport care tranzitează granițele țării. Efectuează controlul corporal al persoanelor care traversează granița de stat. Ține evidența mărfurilor și mijloacelor de transport. Interoghează verbal persoane fizice și persoane cu funcție de răspundere. Verifică sistemul de evidență și al dărilor de seamă. Aplică mijloace tehnice de control. Controlează antrepozitele vamale, zonele libere sau alte spații și teritorii.

Angajator potențial: Serviciul Vamal.


Jurist

Consiliază sub aspect juridic organizația, instituția sau întreprinderea în cadrul căreia își desfășoară activitatea. Reprezintă interesele acestora în instanțele de judecată. Întocmește demersuri. Verifică legalitatea unor decizii, contracte, acțiuni sau acte normative de ordin interior. Informează organizația, instituția sau întreprinderea despre schimbările relevante survenite în legislație. Participă la negocieri, asigurând suportul juridic necesar.

Angajatori potențiali: orice instituție, organizație și întreprindere (publică, privată ori neguvernamentală) care are serviciu juridic.


Notar

Autentifică actele juridice (testamente, procuri, contracte etc.). Eliberează certificate de proprietate. Legalizează semnăturile de pe documente. Certifică fapte. Asigură dovezi. Primește documente la păstrare. Legalizează copii de pe documente şi extrasele din ele. Eliberează duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit. Efectuează şi legalizează traduceri ale documentelor. Oferă consultații notariale.

Angajatori potențiali: notariatele.


Executor judecătoresc

Aduce la îndeplinire hotărârile judecătorești. Execută silit contracte de împrumut, cambii, contracte de credit etc. Recuperează creanțe comerciale, autovehicule, utilaje, vehicule comerciale etc. Obține pe cale amiabilă îndeplinirea diverselor titluri executorii sau prescrise. Repune în posesie persoanele și companiile în drept. Aduce la îndeplinire evacuări, încetări de lucrări de construcții, servituți, predări de bunuri etc. Oferă consultanță în materie de executare a hotărârilor judecătorești.

Angajatori potențiali: birourile de executare judecătorească.


Avocat

Oferă consultanță și asistență juridică. Apără interesele cetățenilor, instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor în instanța de judecată. Acumulează probe. Întocmește acte. Contestă deciziile și actele emise de instituțiile guvernamentale, organele de drept, inclusiv instanțele de judecată, notari, executori judecătorești etc. Reprezintă clientul său în relațiile cu diverse instituții publice.

Angajatori potențiali: birourile de avocați sau clinicile juridice.

Programele de instruire sunt concepute de către Institutului de Criminologie în așa mod, încât:

–     să ofere cunoștințe fundamentale despre criminalitate, criminal și comportamentul criminal;

–     să ofere cunoștințe fundamentale despre sistemul factorilor determinanți ai comportamentului criminal;

–     să ofere cunoștințe extinse despre normele de drept penal și organele anticrimă;

–     să ofere cunoștințe despre metodele de analiză și prognozare criminologică;

–     să formeze deprinderi și priceperi de interpretare a normelor de drept;

–     să ofere cunoștințe despre efectuarea investigațiilor criminale și aplicarea tehnicii speciale de investigație;

–     să ofere cunoștințe fundamentale despre modelele și metodele de prevenire a crimelor;

–     să ofere cunoștințe fundamentale despre victimele și consecințele actelor criminale;

–     să formeze deprinderi și priceperi de întocmire a documentelor (contracte, procese-verbale etc.);

–     să formeze deprinderi și priceperi de cercetare științifică.


 • SPECIALITATEA PSIHOLOGIE ŞI PSIHO-CRIMINOLOGIE

Institutul de Criminologie oferă o posibilitate unică de specializare a viitorilor psihologi în domeniul criminologiei, victimologiei sau medierii juridice, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în calitate de:

Psiholog-criminolog

Efectuează diagnosticarea proceselor mentale și a personalității infractorului. Efectuează psiho-corecţia comportamentului şi a personalităţii infractorului. Acordă ajutor psihologic deținuților și colaboratorilor penitenciarelor. Elaborează programe de reabilitare post-penitenciară. Elaborează planuri și realizează măsuri de prevenire psiho-criminologică a comportamentelor criminale. Efectuează cercetări psiho-criminologice. Determină consecințele psiho-sociale ale criminalității.

Angajatori potențiali: Serviciul de Probațiune, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Apărării Naționale, instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar (școli, licee, colegii sau instituții de învățământ superior).


Psiholog-criminalist

Efectuează expertiza psihologică în cadrul proceselor penale. Formează portretul psiho-criminologic al infractorului și a victimei infracțiunii. Contribuie la determinarea mobilului criminal. Contribuie la alegerea tacticii și procedeelor psihologice de interogare a victimei, martorului, bănuitului sau inculpatului, precum și participă la interogarea acestora. Alege și adaptează procedee psihologice de facilitare a reproducerii informațiilor importante pentru desfășurarea urmăririi penale în memoria victimelor și martorilor infracțiunilor. Participă la întocmirea ghidului de interogare, asigurând suportul psihologic.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național de Expertiză Judiciară, agențiile de protecție, pază și securitate.


Psiholog-victimolog

Efectuează diagnosticarea psihologică a personalității victimei infracțiunii și a altor situații de criză (calamități naturale, tehnogene etc.). Elaborează programe de tratare și reabilitare a victimei. Efectuează psiho-corecția comportamentului și a personalității victimei. Acordă consiliere psihologică victimei. Elaborează planuri de profilaxie victimologică. Desfășoară cercetări victimologice.

Angajatori potențiali: centrele de asistență psihologică a victimelor, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, centrele de prevenire a criminalității, centrele de învățământ și cercetare științifică.


Psiholog-mediator

Facilitează procesul de negociere dintre părțile conflictului prin direcționare, încurajare și colaborare cu acestea. Cercetează toate circumstanțele conflictului. Întocmește rapoarte și alte documente care țin de caz, pentru instanțele judecătorești. Implementează decizia instanței judecătorești în cauzele soluționate prin mediere.

Angajatori potențiali: Consiliul de Mediere, Institutul de Reforme Penale, serviciile de poliție, birourile de avocațși mediere judiciară, centrele de mediere.

Institutul de Criminologie și-a gândit în așa mod programele de instruire, încât:

–     să ofere cunoștințe despre psihologia și comportamentul uman și criminal;

–     să ofere cunoștințe despre metodele de analiză psihologică;

–     să formeze deprinderi și priceperi de influențare a comportamentului uman;

–     să ofere cunoștințe despre psihologia victimei și comportamentul victimal;

–     să formeze deprinderi și priceperi de acordare a ajutorului psihologic victimelor;

–     să ofere cunoștințe despre conflict și metodele de soluționare a acestuia;

–     să ofere cunoștințe minim necesare în domeniul dreptului;

–     să formeze deprinderi și priceperi de cercetare științifică.


 • SPECIALITATEA PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE

În fața specialistului din domeniul protecției, pazei și securității se deschide posibilitatea de a-și desfășura activitatea profesională în sfera protecției persoanei, investigațiilor private sau securității obiectivelor.

Protecția persoanei

Garda de corp se ocupă de asigurarea securității fizice a persoanei. Ea determină amenințările potențiale, în funcție de care stabilește tactica și mijloacele de protecție. Instruiește și, eventual, formează la persoana aflată sub protecția sa reacții de autoapărare și mișcări coordonate cu acțiunile de protecție standard aplicate de gardă de corp. Planifică deplasările și recomandă măsuri de sporire a securității la domiciliu. Garda de corp însoțește persoana păzită în deplasările ei, ia măsuri de prevenire și anticipare a atacurilor, precum și intervine în situații de pericol iminent, aplicând în caz de necesitate procedee de luptă, mijloace speciale sau chiar arma de foc.


Investigațiile private și activitatea de detectivi

Detectivul particular efectuează investigații private la comanda unor particulari, persoane sau companii. El desfășoară acțiuni de urmărire a unor persoane, spații sau obiecte în vederea obținerii informațiilor necesare. Întreprinde căutări ale unor persoane sau bunuri de interes pentru beneficiar. Detectivul particular colectează informații despre personalitatea și modul de viață al unor persoane sau caracterul activității, conducătorii și proprietarii unor companii private. Aplică mijloace speciale de înregistrare și supraveghere audio și video. Găsește surse potențiale de probă privind săvârșirea unor crime sau a unor încălcări juridice de altă natură. Detectivul particular știe să depună mărturii în fața instanței de judecată pe marginea evenimentelor cunoscute în procesul de investigații private.


Securitatea obiectivelor

Agentul de securitate previne și curmă săvârșirea crimelor și contravențiilor într-un imobil, mijloc de transport sau teritoriu, aplicând, în caz de necesitate, procedee de luptă, mijloace speciale (detectoare, cătușe, bastonul, substanțe lacrimogene etc.) și chiar arma de foc. Asigura liniștea publică și securitatea rutieră în perimetrul supravegheat. Efectuează percheziția corporală, a bunurilor și spațiilor. Reține persoanele care au săvârșit crime sau contravenții. Agentul de securitate previne incendiile sau ia măsuri pentru stingerea urgentă a acestora de către serviciile specializate. Supraveghează spații, persoane și activități. Intervine pentru a proteja persoane și bunuri. Agentul de securitate escortă persoane periculoase (deținuți, bolnavi psihici, indivizi agresivi etc.) și asigură transportarea bunurilor de valoare (bani, bijuterii, documente etc.). Documentează diverse evenimente de importanță pentru beneficiar sau societate, respectând regulile probării juridice a faptelor. Agentul de securitate acordă primul ajutor medical persoanelor aflate în dificultate (leșin, arsuri, înec, traume, moarte clinică etc.).

Institutul de Criminologie oferă la specialitatea „Protecție, pază și securitate”:

 • cunoștințe juridice în ramurile de bază ale dreptului;
 • cunoștințe criminologice privitoare la criminalitate și principalele tipuri de criminalitate, criminali și victimele actelor criminale, metodele de analiză și evaluare criminologică, comportamentul criminal, securitatea criminologică și metodele de prevenire a crimelor;
 • cunoștințe criminalistice privitoare la urmele lăsate de criminali, posibilitățile de detectare și ridicare a acestora, tactica efectuării diverselor acțiuni de descoperire a crimelor și identificare a criminalilor, metodologia de cercetare a diverselor tipuri de crime și tehnica criminalistică;
 • cunoștințe de efectuare a investigațiilor, metodele de investigație, prevederile legale în materie, precum și mijloacele tehnice speciale;
 • deprinderi și priceperi de luptă corp la corp și de aplicare a mijloacelor speciale de protecție în diverse situații;
 • pregătire fizică necesară activității în domeniul securității anticrimă.

Pregătirea profesională obținută la specialitatea „Protecție, pază și securitate”, grație programelor de instruire ale Institutului de Criminologie, îi permite absolventului să exercite și funcții de dirijare în domeniul securității criminologice: să analizeze situația criminală și să determine amenințările criminale probabile, să determine măsurile și mijloacele de securitate care se impun în situații concrete, să planifice și organizeze activitatea agenților de securitate, să efectueze anchete de serviciu, precum și să evalueze rezultatele corporative și individuale ale agenților de securitate.

Potrivit prognozelor elaborate de specialiștii Institutului de Criminologie, activitatea în domeniul securității private va cunoaște o dezvoltare continuă și vertiginoasă în următorii ani în Republica Moldova. Peste câțiva ani, vor exista peste 100 de agenții de securitate privată, care vor angaja peste 20.000 de agenți de securitate, în timp ce numărul agenților de investigație va atinge cifra de 1000. Lucrătorii din aceste sfere de activitate socială se vor situa, după mărimea salariului, în prima jumătate (50%) a salariaților din Republica Moldova.

Angajatori potențiali: agențiile de protecție, pază și securitate; birourile de detectivi privați; instituțiile, organizațiile și întreprinderile (publice, private și obștești; naționale, străine și internaționale) care au servicii corporative de securitate; contractanți direcți; Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Ministerul Apărării Naționale; Serviciul de Informații și Securitate.

OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL DE STUDII LA SPECIALITATEA DREPT

 Activitatea profesională a specialistului în domeniul jurisprudenţei se desfăşoară în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile acumulate pe parcursul anilor de studii în cadrul învățământului universitar, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea specialistului, a cărui experienţă profesională ar asigura, la nivelul standardelor internaţionale şi europene, gestiunea transformărilor democratice şi a activităţii anticrimă în Republica Moldova, promovarea valorilor ce stau la baza statului de drept având ca obiectiv integrarea statului nostru în spaţiul juridic şi criminologic european.

Misiunea programului la specialitatea Drept este de a realiza o formare profesională eficientă în jurisprudenţă, cu o instruire aprofundată în ştiinţele penale şi criminologie, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a absolvenţilor în activitatea juridică şi criminologică din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Formarea specialiştilor în Drept cu o pregătire criminologică fundamentală va contribui la sporirea eficacităţii şi eficacităţii activităţii anticrimă. Juriştii-criminologi sunt necesari atât în activitatea din organele de drept ale statului (Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Probaţiune, Procuratură, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justiţiei), cât şi în cele obşteşti (centre de cercetare, analiză şi prevenire a criminalităţii, centre de acordare a ajutorului victimelor actelor criminale etc.) sau în sectorul privat (agenţiile de protecţie, pază şi securitate; serviciile corporative de securitate ale instituţiilor şi întreprinderilor etc.).

În acest context, programul propus de Institutul de Criminologie, urmărește realizarea obiectivelor prin:

 1. Formarea competenţelor profesionale ale absolventului în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului şi criminologiei;
 2. Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei şi criminologiei în baza componentei ştiinţifice;
 3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii.

 Competențele preconizate a fi atinse prin parcurgerea acestui program de studiu sunt următoarele:

Competențe gnoseologice:

 • –     cunoaşterea structurii fundamentale a sistemului juridic național (a principalelor acte normative);
 • –     cunoașterea esenței justiției, a legalității și a ordinii de drept;
 • –     identificarea surselor de informare eficientă în domeniul dreptului;
 • –     cunoașterea bazelor (fundamentelor) teoretice ale dreptului.

Competențe prognostice:

 • –     prognozarea evoluției jurisprudenței în contextul dezvoltării politice, economice, culturale a societății;
 • –     evaluarea perspectivelor implementării reformei juridice;
 • –     elaborarea proiectelor de activitate profesională în domeniul dreptului;
 • –     prognozarea perspectivelor dezvoltării statului de drept.

Competențe praxiologice:

 • –     posibilitatea abordării problemelor juridice din perspectiva evoluțiilor normelor de drept comunitar;
 • –     stăpânirea limbajului juridic şi criminologic;
 • –     interpretarea textelor de natură juridică-reglementară;
 • –     întocmirea şi redactarea documentelor de natură juridică;
 • –     realizarea analizei, expertizelor şi prognozei criminologice;

Competențe manageriale:

 • –     diagnosticarea mediului intern și a culturii organizaționale a instituțiilor din sistemul juridic;
 • –     proiectarea activității instituțiilor din sistemul juridic;
 • –     monitorizarea activității instituțiilor din sistemul juridic;
 • –     valorificarea potențialului comunității în buna funcționare a normelor de drept.

Competențe de evaluare a rezultatelor activității profesionale:

 • –     determinarea criteriilor de evaluare a funcționalității sistemului juridic în context social concret;
 • –     evaluarea activității profesionale din perspectiva atribuțiilor de serviciu realizate în sistemul juridic;
 • –     utilizarea rezultatelor evaluării în vederea îmbunătățirii activității profesionale.

Competențe comunicative și de integrare socială:

 • –     adaptarea comunicării la diversitatea acțiunilor practicii juridice;
 • –     utilizarea formelor de comunicare adecvate jurisprudenței;
 • –     perfecționarea abilităților de comunicare în dependență de schimbările din domeniul dreptului.

Competențe de investigație (cercetare):

 • –     identificarea problemelor de cercetare în domeniul jurisprudenței;
 • –     cunoașterea metodologiei cercetării științifice în domeniul jurisprudenței și criminologiei;
 • –     formularea de raționamente criminologice vizând prevenirea şi contracararea criminalității, deviațiilor sociale şi corupției.

Competențe de formare continuă:

 • –     identificarea necesităților de formare profesională în dependență de evoluția sistemului de drept;
 • –     utilizarea diverselor forme de perfecționare a competenței profesionale în domeniul jurisprudenței;
 • –     aprecierea schimbărilor parvenite în sistemul juridic drept condiție a funcționalității lui.

Posibilităţile de angajare în câmpul muncii: în organele de asigurare a ordinii de drept; în sfera protecţiei drepturilor omului; în birourile notariale; în organizaţiile internaţionale şi obşteşti; în organizaţiile specializate în analiza, cercetarea şi prevenirea criminalităţii; organizaţiile specializate în acordarea ajutorului victimelor actelor criminale; organizaţiile specializate în acordarea ajutorului persoanelor condamnate pentru săvârșirea crimelor; serviciile de poliţie; organele de procuratură; instituţiile judecătoreşti; instituţiile penitenciare; serviciul vamal; serviciul de probaţiune; agenţiile de securitate; birourile de executare judecătorească; companiile de investigaţii private; birourile de consultanţă juridică; serviciile de analiză.

 Lista profesiilor conform specialităţii: jurist, jurist-consultant, avocat, judecător, procuror, inspector în instituţiile penitenciare, fiscale, avocat parlamentar, ofiţer de urmărire penală, notar, criminolog, analist, consilier în domeniul anticrimă, expert în activitatea anticrimă, specialist în expertizare criminologică, victimolog, investigator, detectiv particular, ofiţer de probaţiune, ofiţer de urmărire penală, ofiţer de poliţie, vameş, procuror pentru cauze penale, judecător în materie penală, avocat pentru cauze penale, jurist în materie penală, inspector (pentru minori, de sector etc.).


OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL DE STUDII LA SPECIALITATEA PSIHOLOGIE

Piața muncii necesită specialiști competenți cu spirit de întreprinzător, ce se poate realiza prin învățarea, formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului de Psihologie.

Domeniul dat are scopul realizării unui proces educațional de performanță la nivelul standardelor europene, prin actualizarea, reactualizarea și racordarea permanentă a programului de studii la exigențele europene, prin angrenarea de cursuri noi, ce va forma competențe și finalități.

Program de studii superioare de licență, ciclul I, la a cărui finalizare se acordă diploma de licență, echivalată cu 180 de credite academice în sistemul ECTS. Durata programului studiilor de licență, ciclul I: 3 ani de studii (180 de credite).

Programul de formare profesională are un caracter tridimensional și se regăsește în nomenclatorul specialităților din Republica Moldova și din alte țări. Planul de învățământ a fost elaborat în conformitate cu cerințele Plan-cadrului pentru ciclul I (studii superioare de licență), aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației al RM nr. 4.1 din 22.10.2015 și Ordinul Ministerului Educației al RM nr. 1045 din 29.10.2015 și standardul de formare a specialistului (competențele profesionale), elaborat de catedra „Psihologie și științe socio-umaniste”.

În procesul de studii studenții promovează: o teză anuală la Psihologie; o practică de inițiere în psihologie; o practică de specialitate; o practică științifică (de producție); o practică de licență și o teză de licență. Studenții selectează (opțional) și alte module începând cu anul I de studiu.

Misiunea programului: pregătirea la un nivel înalt a specialiştilor în psihologie, corespunzător necesităţilor economiei naţionale, care să contribuie la promovarea spiritului umanist şi la dezvoltarea mediului psihosocial; formarea şi perfecţionarea de absolvenţi calificați, specialişti pregătiți în spiritul exigenţelor europene; accentuarea componentei multiculturale, a expectanțelor spaţiului comun european, a creşterii nivelului şi prestigiului lor ştiinţific.

Programul urmăreşte dezvoltarea activităţilor didactice şi de cercetare, prin care să răspundă la prerogativele mediului social-economic şi care să îi asigure  supraviețuirea şi integrarea cu succes în Spaţiul European al Învățământului Superior.

Obiectivele Institutului de Criminologie vizând realizarea programului de Psihologie: oferirea unor servicii educaţionale, psihologice și sociale de calitate, adaptate la necesitățile societăţii, bazate pe cunoaştere; valorificarea potenţialului personalului didactic, prin participarea la realizarea programelor de cercetare ştiinţifice şi/sau proiecte internaţionale; promovarea unui dialog deschis, permanent cu studenţii; sprijinirea acestora în activităţile de organizare a structurilor de reprezentare; antrenarea studenţilor la îmbunătăţirea activităţii facultăţii; colaborarea cu instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare; editarea de culegeri științifice, monografii, manuale, studii și articole științifice (aplicative), etc.

La finalizarea programului de studii superioare la specialitatea 322.1. Psihologie absolventul deține următoarele competențe:

Competențe generale ce se realizează prin studiul disciplinelor psihologice:

 • –     cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor de bază ale disciplinelor psihologice;
 • –     valorificarea lor în identificarea fenomenelor subiective în ansamblul vieţii psihice şi sociale;
 • –     interpretarea şi explicarea diferitelor manifestări ale dinamicii vieţii psihice;
 • –     evaluarea şi autoevaluarea modului de manifestare a vieţii psihice;
 • –     raportarea critică şi constructivă la conţinuturile teoretice şi practice ale disciplinelor psihologice;
 • –     cunoașterea mecanismelor psihologice de autocunoaștere, reflexie, apărare psihologică, autoreglare a comportamentului uman;
 • –     realizarea unor conexiuni între achiziţiile dobândite prin studiul disciplinelor psihologice şi alte domenii ale cunoaşterii şi practicii umane.
 • –     dezvoltarea abilităților de comunicarea asertivă în limba română și într-o limbă de circulație internațională.

 Competențe specifice:

 • –     formarea abilităților de rezolvare a situațiilor profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și adecvate contextului psihosocial existent;
 • –     cunoașterea cadrului legislativ și aplicarea normelor de etică profesională în exercitarea profesiei de psiholog;
 • –     predicția dinamicii dezvoltării personalității aflate în diverse condiții nefavorabile; stări psihice (borderline și dezabilitate), stare emoțională (depresie), penitenciar, victimă, infractor, delincvent, etc.;
 • –     realizarea activităților de cercetare generală și aplicativă în domeniu, ținând cont de specificul specialității și problemelor, ce necesită a fi soluționate;
 • –     valorificarea potențialului intelectual și posibilităților de soluționare eficientă a situațiilor de criză în profesarea psihologiei;
 • –     dezvoltarea abilităților de consiliere psihologică, psihoigienă, psihoprofilaxie și psihoterapie mintală a persoanelor;
 • –     conştientizarea necesităților de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

 Acumularea și posedarea competențelor prescrise pentru specialitatea ,,Psihologie”, în cursul perioadei de studii, asigură realizarea finalităților programului de studii și obținerea calificării profesionale în domeniul respectiv.

 Competențe metodologice:

–     organizarea activității profesionale în conformitatea cu principiile metodologice generale și specifice științei psihologice, folosind cunoștințele despre legitățile generale și particularitățile individuale ale personalității;

 • –     îmbinarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice în activitatea de consiliere psihologică a persoanelor și grupurilor sociale;
 • –     realizarea sub supervizare a evaluării și intervențiilor psihologice și al consilierii psihologice;
 • –     utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în vederea optimizării funcționalității profesiei de psiholog;
 • –     relevarea problemelor de cercetare științifică în domeniul psihologic și, în general, al științelor sociale;
 • –     dezvoltarea personală și profesională prin dezvoltarea competențelor psihologice și transversale;
 • –     dezvoltarea abilităților de aplicare și interpretare a rezultatelor cercetării. Cultivarea unei sensibilități interpretative în cadrul demersului psihologic.

 Posibilități de încadrare pe piața muncii a absolvenților specialității de psihologie: Licențiatul în psihologie are la dispoziție următoarele opțiuni: Învățământ, Cercetare, Justiție, Sănătate mintală, Poliție, Instituții de investigare socială, Administrație Publică. ONG-uri, Cabinete private, Resurse umane, Industrie, Mediul de afaceri, Transporturi, Politică, Servicii sociale, ș.a.

 Ariile de competență dobândite la ciclul I, permit practicarea profesiei de psiholog în următoarele specializări:

 1. Psiholog-criminolog

Angajatori potențiali: Serviciul de Probațiune, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Ministerul Afacerilor  Interne, Centrul  Național  Anticorupție,  Ministerul  Apărării  Naționale, instituțiile de învățământ preuniversitar  și  universitar (școli, licee, colegii sau instituții de învățământ superior).

 1. Psiholog-criminalist

Angajatori potențiali:  Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național de Expertiză Judiciară, agențiile de protecție, pază și securitate.

 1.  Psiholog-victimolog

Angajatori potențiali:  centrele de asistență psihologică a victimelor, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, centrele de prevenire a criminalității, centrele de învățământ și cercetare științifică.

 1. Psiholog-mediator

Angajatori potențiali: Consiliul de Mediere, Institutul de Reforme Penale, serviciile de poliție, birourile de avocați și mediere judiciară, centrele de mediere.

 Psihologii vor putea ocupa funcții sau vor putea furniza, conform competențelor, servicii psihologice în:

 • –      unități ale Ministerului de Interne;
 • –      structuri ale Ministerului de Justiție;
 • –      structuri ale administrației penitenciarelor;
 • –      cabinete individuale de psihologie, cabinete asociate de psihologie și societăți civile profesionale pentru furnizarea serviciilor psihologice;
 • –      licee, universități și centre de perfecționare a personalului din diferite domenii de activitate;
 • –      cabinete școlare de consiliere psihopedagogică și vocațională;
 •  –      centre de asistentă psihologică și socială, etc.

OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL DE STUDII LA SPECIALITATEA SSP

Specialistul în domeniul protecției, pazei și securității își desfăşoară activitatea profesională în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile acumulate pe parcursul anilor de studii în cadrul învățământului universitar, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea specialistului, a cărui experienţă profesională ar asigura, la nivelul standardelor internaţionale şi europene, gestiunea transformărilor democratice şi a activităţii anticrimă în Republica Moldova, promovarea valorilor ce stau la baza statului de drept având ca obiectiv integrarea statului nostru în spaţiul european.

Misiunea programului la specialitatea SSP este de a realiza o formare profesională eficientă în domeniul protecției, pazei și securității, cu o instruire aprofundată în ştiinţele penale şi securității, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a absolvenţilor în activitatea de asigurare a protecției și securității din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Pregătirea profesională obținută la specialitatea „Protecție, pază și securitate”, grație programelor de instruire ale Institutului de Criminologie, îi permite absolventului să exercite și funcții de dirijare în domeniul securității criminologice: să analizeze situația criminală și să determine amenințările criminale probabile, să determine măsurile și mijloacele de securitate care se impun în situații concrete, să planifice și organizeze activitatea agenților de securitate, să efectueze anchete de serviciu, precum și să evalueze rezultatele corporative și individuale ale agenților de securitate.

Potrivit prognozelor elaborate de specialiștii Institutului de Criminologie, activitatea în domeniul securității private va cunoaște o dezvoltare continuă și vertiginoasă în următorii ani în Republica Moldova. Peste câțiva ani, vor exista peste 100 de agenții de securitate privată, care vor angaja peste 20.000 de agenți de securitate, în timp ce numărul agenților de investigație va atinge cifra de 1000. Lucrătorii din aceste sfere de activitate socială se vor situa, după mărimea salariului, în prima jumătate (50%) a salariaților din Republica Moldova.

         Parcurgerea acestui plan de învățământ asigură posibilitatea continuării studiilor la programele de master și doctorat, precum și pregătirea necesară pentru a ocupa, la absolvire,locurile propuse la concurs atît în țară, cît și în străinătate. Această din urmă opțiune devine posibilă prin elaborarea planului în strictă corespundere cu regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu.

 Competențele preconizate a fi atinse prin parcurgerea acestui program de studiu sunt următoarele:

Competenţele generale dobândite de studenţi

 • –      capacităţi de analiză şi sintetizare a informaţiei;
 • –      deprinderi şi priceperi de soluţionare a problemelor;
 • –      capacităţi de argumentare;
 • –      deprinderi de prezentare a unei concepţii;
 • –      deprinderi de polemizare;
 • –      cunoaşterea categoriilor general ştiinţifice.

Competenţe de specialitate pe care studenţii le pot dobândi

 • –      deprinderi şi priceperi de relevare şi deosebire a pericolelor şi ameninţărilor criminale;
 • –      cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi metodelor de asigurare a securităţii criminologice;
 • –      cunoaşterea aplicabilă a modului de organizare a activităţii serviciilor de asigurare a securităţii criminologice private;
 • –      cunoaşterea metodelor de recunoaştere şi subminare economică;
 • –      cunoaşterea aspectelor fundamentale ale activităţii de detecţie şi investigare;
 • –      capacităţi de detectare şi interpretare a urmelor actelor criminale, aplicând cunoştinţe şi tehnica criminalistică;
 • –      cunoaşterea şi aplicarea tehnicii speciale în procesul de efectuare a investigaţiilor sau de asigurare a securităţii criminologice;
 • –      cunoaşterea sistemului şi funcţiilor specifice ale organelor de drept;
 • –      capacităţi de interpretare a normelor de drept şi de încadrare juridică;
 • –      capacităţi de întocmire a actelor juridice procesuale.

În acest context, programul propus de Institutul de Criminologie, urmărește realizarea obiectivelor prin:

 1. formarea de specialiştilor în domeniul protecţiei, pazei şi securităţii capabili de a evalua ameninţările, riscurile şi pericolele care ar afecta interesele şi securitatea persoanei, a instituţiilor şi organizaţiilor,
 2. întreprinderea măsurilor adecvate privind asigurarea securităţii criminologice a persoanei, a instituţiilor şi organizaţiilor,
 3. formarea de cunoştinţe şi abilităţi necesare activităţii de protecţie, pază și securitate.

Termene de organizare și desfășurare a concursului de admitere:

 • Sesiunea de bază a admiterii:
a) depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 15 iulie -26 iulie 2019;

b)depunerea documentelor în original – până la 01 august 2019;

c) anunțarea rezultatelor concursului de admitere – până la 02 august 2019.

 • Concursul de admitere repetat:
 1. a) desfășurarea concursului repetat – 05-23 august 2019;
 2. b) depunerea documentelor în original – până la 29 august 2019;
 3. c) anunțarea rezultatelor concursului repetat – 30 august 2019.