Lista actelor din dosarul candidatului la admitere în ciclul I – studii superioare de licență


– cerere-tip de înscriere la concursul de admitere;actul de studii, în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie
prezentată ulterior);

certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;

diplomele Concursului național de eseuri criminologice; diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;

copia buletinului de identitate;

copia livretului militar sau adeverinței de recrut pentru persoanele neîncorporate;

4 fotografii 3x4 cm;

adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan;

certificatele corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;

certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate;

-  adeverința care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare a candidatului post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților /surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);

bon de plată a taxei de înscriere.

Notă: Copiile documentelor enumerate, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea-tip de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.