Dosarul candidatului la admitere în ciclul I – studii superioare de licență va cuprinde următoarele documente:

 

     cerere de înscriere tip;

-     actul de studii, în original, cu anexa respectivă;

-     certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;

-     diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;

-     copia buletinului de identitate;

-     copia livretului militar sau adeverinței de recrut pentru persoanele neîncorporate;

-     4 fotografii 3x4 cm;

-     adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan;

-     certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților /surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);

-     certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;

-     chitanța de plată a taxei de înscriere.

 

Notă: Copiile documentelor enumerate, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.